Lưu trữ thẻ: bảo vệ giữ xe

DỊCH VỤ BẢO VỆ CÔNG TY SẢN XUẤT

Khi khách gửi xe có số lượng lớn, nhân viên bảo vệ phải tác nghiệp...